Op het gebruik van deze website en de aangeboden artikelen zijn deze algemene gebruikers- en leverings-voorwaarden van toepassing. Door uw bestelling te plaatsen, geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.Waterbeddenmarkt heeft het recht haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na de looptijd te wijzigen. Als u artikelen ontvangt die u niet heeft besteld, dient u waterbeddenmarkt.nl daarvan direct op de hoogte te stellen.

Bestellingen

Op het moment dat u het gewenste artikel heeft aangeklikt en verzonden aan www.waterbeddenmarkt.nl en deze de bestelling heeft geaccepteerd, is er een overeenkomst tussen partijen gesloten. Met die verstande dat u het recht heeft om deze overeenkomst binnen 7 dagen per E-mail of aangetekend schrijven ongedaan te maken.

Prijsgarantie

waterbeddenmarkt.nl garandeert dat de prijzen binnen de looptijd van uw bestelling niet zullen worden verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken.

Aflevering

De bestelde artikelen worden door TNT- Post, onze eigen servicedienst of een ander koeriersbedrijf bij u thuis aan de voordeur afgeleverd. Indien u echter op één van de wadden eilanden óf buiten Nederland woont kunnen er afwijkende aflever- en installatie tarieven gelden. Neem in dat geval dus vooraf even contact met ons op.

De aangegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding. Indien de overschrijding van de leveringstermijn meer dan acht weken bedraagt, bent u gerechtigd de bestelling per fax of aangetekende brief te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.

Prijzen/betaling

Alle vermelde prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW, maar exclusief eventuele installatiekosten en de binnen Nederland geldende bijdrage in de verzendkosten van € 7,50.

Betaling dient vooraf te geschieden.Tenzij het orderbedrag boven de € 500,- ligt, dan heeft u de mogelijkheid om te betalen bij aflevering.

Eigendomsvoorbehoud

Het eigendom van de geleverde producten gaat pas over, indien aan alle betalingsverplichtingen is voldaan.

Reclames en aansprakelijkheid

U dient bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u ons hiervan binnen zeven werkdagen per aangetekend schrijven op de hoogte te brengen. Bij overschrijding van deze termijn van zeven werkdagen wordt er van uit gegaan dat u eventuele afwijkingen heeft geaccepteerd.

Als het geleverde niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft waterbeddenmarkt.nl de mogelijkheid om het geleverde om te ruilen voor een nieuw product dat wel aan de overeenkomst voldoet, dan wel het geleverde terug te halen en de factuurwaarde daarvan te restitueren.

Indien u een artikel niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven werkdagen na aflevering in de originele ongeopende verpakking aan ons retour te zenden. De verzendkosten van een eventuele retourzending komen in dat geval voor uw rekening.

Garantie

Op alle artikelen die door waterbeddenmarkt.nl worden aangeboden, gelden de normale garantie-bepalingen, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende artikel zijn vastgesteld. Voor waterbedden variëren de garantieperioden van 5- tot 10 jaar, afhankelijk van het merk. De fabrikanten geven uitsluitend garantie op het materiaal, niet op voorrij- en loonkosten. Indien u echter voor een door waterbeddenmarkt.nl geinsalleerd waterbed binnen het eerste jaar na aflevering een terecht beroep doet op de garantie, zal waterbeddenmarkt.nl u geen voorrij- en loonkosten in rekening bregen. Garantie wordt uitsluitend verleend aan de eerste eigenaar en na overleg van de originele factuur. Indien het waterbed niet meer op het originele afleveradres staat wanneer u een beroep doet op de garantie, dan moet u kunnen aantonen dat het waterbed verplaatst is door een door waterbeddenmarkt.nl of door de fabrikant erkend verhuisbedrijf. Kunt u dit niet aantonen, dan vervalt het recht op garantie. Ook indien u er voor kiest om het waterbed zelf te plaatsen moet u er rekening mee houden dat fabrikanten u geen garantie zullen geven.

Adreswijziging

U bent verplicht waterbeddenmarkt.nl van een adreswijziging op de hoogte te stellen. U kunt dit doen per aangetekend schrijven. Indien waterbeddenmarkt.nl geen verhuisbericht van u heeft ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het bij waterbeddenmarkt.nl bekende adres en blijft u aansprakelijk voor de door u bestelde artikelen, ook als deze op het oude adres zijn afgeleverd. Door het plaatsen van een bestelling, machtigt u waterbeddenmarkt.nl uw gegevens op te vragen bij de gemeentelijke bevolkingsadministratie of andere instanties.

Toepasselijk recht

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen tussen partijen zullen uitsluitend kunnen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.